Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

Visie van de NOBCO

Het is in voorkomende gevallen voor professionals gewenst om, door de eisen die vanuit de huidige werkomgeving worden gesteld, begeleid te worden bij de verbetering van zijn of haar professionaliteit. Primair zal dit een element zijn wat door het management in de vorm van coachend leiderschap kan worden verzorgd. In een aantal omstandigheden, persoons- of functiegebonden situaties is er een meer onafhankelijke reflectie gewenst. Het is de visie van de NOBCO dat in die gevallen externe coaching een adequaat instrument kan zijn. Dit stelt specifieke eisen aan een ieder die zich als (arbeidsgerelateerde) beroepscoach wil vestigen.

Missie van de NOBCO

De missie van de NOBCO is om voor die beroepscoaches, die mede op basis
van bovengenoemde visie werkzaam zijn, een professioneel kader te scheppen en
in samenwerking met hen en met derden het vak van beroepscoach verder te professionaliseren.

Doelstelling van de NOBCO

Dit gegeven kan worden opgesplitst in een aantal aspecten. Te weten:

Wat wil de NOBCO:
– intern bereiken
– voor de aangesloten coaches bereiken
– voor de markt, welke tevens de opdrachtgevers zijn, bereiken.

Interne organisatie

Zoals het vak van beroepscoach zich steeds verder zal professionaliseren, doet de NOBCO als beroepsorganisatie dit ook. Door het opstellen en waar nodig regelmatig evalueren van haar visie, missie, doelstellingen en interne organisatie zal de NOBCO haar interne processen aan de eisen van de beroepsgroep en de hierdoor bediende markt aanpassen.

Coaches

De NOBCO is een stichting (en dus geen ‘vereniging’), waar coaches zich bij kunnen aansluiten om zichzelf te ontwikkelen en zich als professionele beroepscoach aan de markt te presenteren.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, ontwikkelt de NOBCO de volgende activiteiten:

 • Het registreren van beroepscoaches. Voordat een coach geregistreerd kan worden dient hij of zij wel aan een aantal kwaliteitscriteria te voldoen (meer informatie op de website www.nobco.nl).
 • Het versterken van “NOBCO/EMCC EIA Senior Practitioner Coach®” als kwaliteitslabel naar de markt.
 • Het uitvaardigen en zorg dragen voor de naleving van de Ethische Gedragscode voor beroepscoaches; onder andere door de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen in geval van klachten zich tot de klachtencommissie van de NOBCO te wenden.
 • Het initiëren van studiegroepen inzake specifieke thema’s rond coaching.
 • Het organiseren van intercollegiale bijeenkomsten voor coaches.
 • Het organiseren van een jaarcongres over coaching.
 • Het leveren aan een bijdrage aan publicaties over coaching.
 • Gelegenheid bieden of het zelf organiseren van intervisiebijeenkomsten.
 • Gesprekspartner zijn namens de branche, (richting overheid en bedrijfsleven).

De markt

De NOBCO wil in toenemend mate aandacht geven aan de markt / opdrachtgevers.

De volgende aspecten zijn daarbij van belang:

 • De markt heeft toegang tot de bij de NOBCO aangesloten coaches.
 • De markt dient gegarandeerd te zijn van een professionele ondergrens. Door de Ethische Gedragscode en de registratie van de beroepscoaches wordt dit verwezenlijkt.
 • Er wordt blijvend gewerkt aan het vergroten van inzicht in het soort van dienstverlening, het type coach en de prijsvorming.
 • De markt kan door de NOBCO geadviseerd worden bij (de inkoop van) complexere coachingsprocessen.
 • De NOBCO ontwikkelt, als vervolg op het registratiesysteem, een portfolio voor coaches.
 • Ten behoeve van de markt zal de NOBCO de aangesloten coaches stimuleren om specifieke branchedeskundigheid en bedrijfskundige kennis verder te ontwikkelen.
 • Voor landelijk verspreidde opdrachtgevers zal de NOBCO in samenspraak met de HRM-vertegenwoordigers het coaching netwerk verder verbeteren.
 • De ervaringen van NOBCO-coaches kunnen tevens leiden tot de ontwikkeling van specifieke interne programma’s, het ontwikkelen van het leiderschap of aanbevelingen aan het management hoe te coachen.
Westvest 27
3111 BT Schiedam

T 010 - 473 14 44
E keesvanderstelplanet@gmail.com
Terug naar boven
© 2023 Kees van der Stel