DE SCHATTEN IN JE BOVENKAMER

20 Mei '24

Mijn aandacht in het verleden was gericht op de ontwikkeling van cognitieve en analytische vaardigheden met structuur en financieel-actuariële kennis als leidende thema’s. Het behoeft geen betoog dat deze vorming waardevol was, me veel goeds heeft gebracht en dat ik er nog dagelijks de vruchten van pluk en dankbaar ben over ‘een goed stel hersens’ te beschikken.

OMSCHOLING

Hoewel deze ontwikkeling mij geen windeieren heeft gelegd bleef er in die tijd toch vaak een onbestemd en onbevredigend gevoel bij mij hangen, een gevoel dat zich het beste laat omschrijven als het verlangen meer uit het leven te halen dan hard werken, carrière maken, geld verdienen en op kennis en vaardigheden gerichte  studies. Tja, wat wil je als je op je 16e op de boekhouding van een verzekeringsbedrijf gaat werken en de avonden en weekenden vele jaren gevuld zijn met uitdagende studies in financiën, verzekeringswiskunde en marketing.

Mijn persoonlijkheid gaf mij in wat tegenwicht te bieden aan deze prachtige, doch eenzijdige zakelijk-technische ontwikkeling door actief mijn intuïtieve-, emotionele- en spirituele vaardigheden te verkennen en uit te bouwen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar ontplooiingsmogelijkheden die mijn verstand me te bieden had en heeft. Ik noem dat schatgraven in mijn hersenen.

Als mijn toenmalige werkgever mij dan ook aanbood een ‘cursus’ te volgen koos ik er altijd een die te maken had met mensen en hun persoonlijke ontwikkeling, zoals cursussen met de klinkende namen ‘Menselijk gedrag in organisaties’, ‘Ik en de Ander’, ‘Ik en Wij’ en ‘Emotionele intelligentie’. Stuk voor stuk mooie en voor mij zinvolle en inzicht gevende parels waar ik nog altijd met positieve gevoelens aan terugdenk en die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan mijn scholing.

Verder ontwikkelde er zich na mijn 30e een passie voor klassieke muziek en opera, een beweging die me in mijn gevoel en naar mijn hart bracht en dat bleek nodig, alsmede bevrijdend, rustgevend en emotioneel betekenisvol.

Na het vertrek bij mijn toenmalige werkgever en een sabbatsjaar heb ik mij vanaf 2005 breed en diepgaand omgeschoold van financiën naar mentorschap en bewustzijnsontwikkeling. Van hard naar zacht, van de ratio naar het hart. Een verrijkende en verreikende bezigheid kan ik zeggen.

OPEN VIZIER EN OPEN HART            

Om zo’n traject van omscholing te gaan is het naast verlangen, motivatie en volharding handig met een open vizier en vooral met een open hart te kunnen kijken en te luisteren naar jezelf, de ander en naar wat er zich zo aandient tussen hemel en aarde aan perspectieven en paradigma’s. En…het inzicht dat het eerder genoemde verlangen ‘meer uit het leven te halen’ betekent meer uit mezelf te halen en me optimaal dienstbaar op te stellen door de ontplooiingsmogelijkheden die mijn hersenen en mijn hart me ingeven om te zetten in concrete liefdevolle acties.

Zonder me te bekommeren om de wetenschappelijke aannemelijkheid zeg ik wel eens dat ik met de omscholing en de daarmee gepaard gaande persoonlijke ontwikkeling en de emotionele- en spirituele ontplooiing van de linkerhersenhelft naar de rechterhersenhelft ben gegaan om geïntegreerd in het midden uit te komen, waarbij ik gekscherend wijs naar mijn hersenpan.

SCHATGRAVEN 

In het omscholingstraject zijn talrijke schatten gedolven die alle een connectie hebben met bewustzijnsontwikkeling en ontwikkeling van emotionele- en spirituele intelligentie. Een bloemlezing daarvan geeft het volgende beeld:

Spiritualiteit. Dit onderwerp gaat over het wakker maken van de zintuigen, van het gevoel, van het bewust zijn, van iemands levensmissie, alsook van de verbinding met spiritualiteit, waarbij een ieder een ander beeld of gevoel heeft. En wat ontsluit zich voor de toekomst als iemand weer teruggaat naar de droom en de onbevangenheid van het kind in zichzelf, alsmede welke mentale ruimte er vrij komt als men van belemmerende conditionering loskomt.

Intuïtie. Dit thema betreft het ontsluiten van iemands intuïtie of zo je wilt van het zesde zintuig, het kunnen openstellen voor energetische informatie en het ‘lezen & helen’ daarvan, alsmede het in kaart brengen van iemands energetische balans. Er wordt contact gemaakt met intuïtieve informatie uit iemands voorgeschiedenis en er wordt op een meditatieve wijze contact gelegd met mogelijk uit het zicht geraakte vaardigheden of ondergesneeuwde gedragskenmerken, zoals spontaniteit of passie.

Waarden en Moraliteit. Dit thema staat in het teken van innerlijk leiderschap, onder andere te bereiken door het op een diep niveau verbinden van zichzelf met morele waarden, zoals geweldloosheid, gelijkmoedigheid en zuiverheid. Vervolgens wordt, in relatie tot dienstbaarheid en dienstbaar leiderschap, op een krachtige manier verbinding gemaakt met ieders unieke drijfveren, zoals respect, verbinding, broederschap en liefde. 

Hart en Ziel. Stilgestaan wordt bij synchroniciteit, in relatie tot -al dan niet vermeend- toeval en de kracht van de stilte. Er wordt een link gelegd tussen de energetische intuïtieve informatie uit de omgeving door middel van het raadplegen van eeuwenoude overleveringen, zoals de I Ching (het boek der veranderingen) en de energetische intuïtieve informatie die van binnenuit komt als we innerlijk stil worden en via die verstilling de mogelijkheid creëren in contact te komen met diepere lagen in onszelf. Je zou ook kunnen zeggen dat dit thema het scharnierpunt is in een ontwikkelingstraject, omdat het letterlijk en figuurlijk draait om de connectie met het hart en het overstijgen van het belang van het Ego.

Ik en de Ander. Dit onderwerp staat in het teken van het ontsluiten van informatie over onze eigen ontwikkelingsniveaus (Ik), de ontsluiting van informatie over de ontwikkelingsniveaus van de omgeving (Ander), de wisselwerking tussen die twee ontwikkelingsniveaus en het innemen van een beschouwende positie (Meta).

Een beschouwende positie van een ‘hogere’ orde wordt ingenomen vanuit of door het hart en deze positie helpt om los te komen van de identificatie van het materiële en rationele ego. Dit laatste om plaats te maken voor de identificatie met iemands innerlijke kern: Ik Ben.

Kwaliteit. Binnen het kader van iemands mogelijkheden behandelt dit thema het optimaal kunnen optreden vanuit onberispelijkheid. Deze kwaliteit is gebaseerd op honderd procent zelfacceptatie, hetgeen onder meer betekent dat iemand in de interactie met anderen niet blind mag zijn voor de eigen angsten en beperkingen, de eigen onzekerheden en zijn of haar grenzen. Dit is van wezenlijk belang om projectie en tegen-projectie in bijvoorbeeld begeleidingsrelaties te voorkomen. Als gedragshouding vraagt het moed om onberispelijk op te treden. Wat kenmerkend is voor ‘moed’ wordt duidelijk uit de tekst in het kader.

“Ware moed is trouw blijven aan jezelf in een wereld die constant verandert.” Meditatie Momenten

Transformatie. Stilgestaan wordt bij wat het kijken vanuit verschillende perspectieven en/of vanuit een ander paradigma voor iemands bewustzijn en kijk op de wereld heeft opgeleverd en mogelijk nog zal gaan opleveren in de toekomst.

Evident is dat een dergelijk traject van omscholing en vorming goed geaard wordt doorlopen en dat er door middel van herhaalde oefeningen in hartsademhaling  verbinding met het hart wordt gemaakt.

ZES SOORTEN MOED

Fysieke Moed: Om door te gaan met veerkracht, balans en bewustzijn.

Sociale moed: Onbeschaamd jezelf zijn.

Morele moed: Het goede doen, zelfs als het ongemakkelijk of impopulair is.

Emotionele moed: Al je positieve en negatieve emoties voelen, zonder schuldgevoel, schaamte of gehechtheid.

Intellectuele moed: Leren, afleren en opnieuw leren met een open en flexibele geest.

Spirituele Moed: Leven met een doel en betekenis door een hartgerichte benadering van al het leven en jezelf.

Bron: Internet

BEWUSTWORDING

Wat zijn dan zoal de resultaten van het schatgraven en de gedolven schatten zal je je wellicht afvragen? Ik noem de belangrijkste en die zijn het beste te omschrijven als de bewustwording van:

 • Het open kunnen staan voor intuïtieve informatie en het besef van de intrigerende reikwijdte daarvan.
 • Het kennen en de impact van persoonlijke- en morele waarden.
 • Het overwinnen van angsten en belemmerende overtuigingen/conditionering en het (h)erkennen van kwetsbaarheid, alsmede diepere behoeften, missie en doelen.
 • De ontwikkelingsmogelijkheden van emotionele- en spirituele intelligentie en te leren om uit het (voor)oordeel te komen en te blijven.
 • De mogelijkheid om het belang van het materiële ego te transformeren naar het belang van het innerlijk weten oftewel naar de onvoorwaardelijke liefde van Ik Ben en Het Hart en je daarmee te identificeren en je er onbevreesd aan over te geven.

ZO BINNEN ZO BUITEN

Het in dit essay beschreven traject van een leven lang leren, omscholing en   (bewustzijns)ontwikkeling is samen te vatten als de weg naar binnen. Interessant en intrigerend is dan hoe deze kennis en ervaring ingezet worden op de weg naar buiten.

Velen erkennen hopelijk de feiten dat er op wereldschaal een ernstige poly-systeemcrisis is ontstaan en dat die crisis, met name door de complexiteit, boven het hoofd van de meeste mensen is gegroeid.

De crises zijn zo diep en ernstig dat ze geenszins vanuit zichzelf kunnen worden opgelost of ‘gezond’ kunnen worden gemaakt. Alleen al om de ingrijpende crises te (h)erkennen en initiatieven te nemen om tot verandering te komen is er meer bewustzijn nodig over de richting die men in kan slaan en met welke parameters men dan het beste kan vertrekken. De inzichten en het bewustzijn die komen uit het traject zoals beschreven in dit essay bieden daar een krachtig houvast voor.

Ik werk dan ook graag met leiders die net als ik voor de troepen uitlopen in hun leven en werk. Het pad dat ik met hen loop is het bewust maken van de broodnodige transitie naar het concretiseren van de Bewustzijns Economie met de focus op de balans tussen welzijn, welbevinden en welvaart. En als logisch gevolg daarvan ben ik het pad van het kapitalisme met het dogma van de continue economische groei zo successievelijk aan het verlaten.

De politieke, economische en culturele beweging zou daarom mijns inziens verticaal van onder naar boven dienen te zijn, in plaats van het afgestompte, versleten en helaas nog sterk toenemende horizontaal extreme rechts-links denken en handelen. Van geslotenheid naar openheid. Van materialisme, angst, woede en ignorantie naar immaterialisme, moed, compassie, nieuwsgierigheid en liefde. Daar is progressie voor nodig.

Enerzijds zitten we -helaas nog- in de tegenovergestelde richting, te weten regressie of zelfs repressie, waardoor mensen het vertrouwen hebben verloren en afhaken, hetgeen vanzelfsprekend, zowel op micro- als macroniveau zorgwekkend, teleurstellend en gevaarlijk is. De vigerende oorlogen voegen daar ook nog eens doodsangst en liefdeloosheid aan toe. Anderzijds worden er gelukkig van onderaf allerlei initiatieven genomen om het tij te keren, waarbij liefde het altijd zal winnen van angst.

Be the change you want to be and implement the change you want to reach. 

 

Ga terug naar overzicht

3 reacties

 1. Lucy
  maandag 20 mei 2024 om 21:28:45

  Mooi en duidelijk omschreven Kees. Ik vind veel herkenning in jouw tekst, Groet Lucy

 2. Bets
  dinsdag 21 mei 2024 om 22:50:39

  Wat een mooi en begrijpend verslag.
  Zo menselijk en helemaal van deze tijd.
  Er is veel heel herkenbaar!
  Dank!!

 3. Henk van der Ven
  woensdag 22 mei 2024 om 15:52:57

  Beste Kees,
  Bedankt voor de mooie uiteenzetting van enkele van jouw gevonden schatten gedurende het proces van bewustwording. Ik ben het met jou eens dat bewustwording tegenwoordig steeds belangrijker wordt om het tij te keren. Een gewenste verandering begint bij onszelf, waardoor we ook een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Niet iedereen zit op hetzelfde niveau en dat is prima, laten we maar hopen dat er voldoende behoefte aan bewustzijnsontwikkeling aanwezig is om steeds meer (jonge) mensen in beweging te krijgen zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan een betere wereld die voor iedereen veiliger, respectvoller en meer verbonden is. Een hervonden balans tussen hoofd en hart is hierbij essentieel zodat er ook een evenwicht kan ontstaan tussen de ego-identiteit en de authentieke persoonlijkheid van ieder mens. Het aardige is dat we het niet ingewikkeld hoeven te maken en ook wat vaker kunnen terugvallen op onze aangeboren talent om gewoon te ‘zijn’ in het moment. Hetgeen veel voordelen biedt.
  Met vriendelijke groet, Henk van der Ven

Geef uw reactie

Regio Rotterdam
E keesvanderstelplanet@gmail.com
Terug naar boven
© 2024 Kees van der Stel